Kultura

Największą wartością firmy Lundbeck są ludzie w niej pracujący. Dzięki unikalnej kulturze naszej pracy jesteśmy w stanie odnosić sukcesy.

Etyka w biznesie i komunikacja

Lundbeck jest firmą farmaceutyczną o zasięgu globalnym, której działalność koncentruje się na leczeniu chorób ośrodkowego układu nerwowego.

Polityka etyki w biznesie

Odpowiedzialność 

W firmie Lundbeck jesteśmy zobowiązani do przestrzegania Kodeksu Zasad Etyki i Wartości, który stanowi przewodnik dla realizacji naszych celów biznesowych w sposób etyczny. Działalność biznesowa firmy Lundbeck musi zachowywać najwyższe standardy etyki, co oznacza, że firma zawsze postępuje w sposób uczciwy i odpowiedzialny.

Zgodność z prawem i regulacjami

W firmie Lundbeck wszystkie działania zawsze będą zgodne z wszelkimi przepisami prawa zarówno krajowego jak i międzynarodowego. Wszyscy zarządzający mają obowiązek zapewnić, żeby w razie potrzeby zasięgnąć opinii prawnej lub innej, aby być w pełni świadomym wszystkich aktualnych praw i przepisów, które mogą mieć wpływ na część działalności, w którą są oni zaangażowani.

Wypełniając zasady prawa w firmie Lundbeck nigdy nie będą akceptowane działania korupcyjne. W związku z tym wszyscy pracownicy firmy Lundbeck muszą postępować zgodnie z następującymi zasadami:

  • Lundbeck nie akceptuje oraz nie oferuje żadnych łapówek,
  • Lundbeck stara się unikać gratyfikacji,
  • Lundbeck nie przyczynia się do “prania pieniędzy”. Wszystkie transakcje finansowe muszą być udokumentowane,
  • Lundbeck nie płaci żadnych pieniędzy za protekcję,
  • Wartość otrzymanych prezentów nie może przekraczać limitu zdefiniowanego przez lokalne prawo i regulacje.

Lundbeck pod żadnymi warunkami nie zaakceptuje naruszenia bądź łamania prawa przez jakiegokolwiek pracownika, jak również nie zaakceptuje kiedy jeden pracownik będzie namawiał innego do łamania lub naruszenia prawa.

Wspólna strategia komunikacji

Naszą wizją jest stanie się światowym liderem w psychiatrii i neurologii, chcemy też poprawiać jakość życia osób cierpiących z powodu chorób psychicznych i neurologicznych.

Wierzymy, że zaufanie pomiędzy pracownikami firmy Lundbeck i naszymi partnerami jest kluczem do sukcesu i rozwoju firmy teraz i w przyszłości. Wierzymy również, że zaufanie to jest oparte na komunikacji i chęci dialogu.

Chcemy angażować się w naszą działalność w sposób otwarty, konstruktywny i uczestniczyć w ciągłym dialogu z naszymi partnerami na zasadach wzajemnego szacunku.

Kodeks Przejrzystości

Zasady udostępniania informacji na temat współpracy firm farmaceutycznych z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia.

Czytaj więcej...

Publikacja danych

Publikacja danych

Dane na temat współpracy firmy Lundbeck Poland Sp. z o.o. z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia w Polsce w 2015 roku.

Czytaj więcej...

Kodeks Dobrych Praktyk

Kodeks Dobrych Praktyk

Dokument wyznacza normy działań w zakresie: promocji i reklamy produktów leczniczych, organizacji kongresów, współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych.

Czytaj więcej...
Cookie Policy
Wyjście ze strony www.lundbeck.pl