Výzkum a vývoj

Naše úsilí vložené do výzkumu a vývoje společně s interními a externími inovacemi směřujeme k zavádění zlepšených a nových přípravků indikovaných pro četná mozková onemocnění.

Biologické podklady nemocí
Výzkum a vývoj je ve společnosti Lundbeck zacílen na objevování a rozvíjení nových léčiv, která zasahují přímo do jednotlivých mechanismů způsobujících onemocnění mozku. Takový přístup vyžaduje podrobný výzkum biologických a patofyziologických procesů těchto nemocí, detailní porozumění výzkumným cílům a klinickým výstupům. Postupem doby jsme vybudovali širokou a mohutnou základnu v oblasti psychiatrie a neurodegenerativních nemocí. To nám umožňuje využívat malé molekuly, protilátky a vakcíny k vývoji nových léků, které dokážou účinněji léčit příznaky nemocí a potenciálně též ovlivňovat jejich rozvoj.

Strategická partnerství
Díky dlouhodobé zkušenosti a soustavné práci v oblasti onemocnění mozku získala společnost Lundbeck silnou celosvětovou síť odborníků v preklinickém i klinickém výzkumu v rámci neurovědních oborů. Zásadní důležitost pro nás má udržování vlastního výzkumu a vývojových kapacit. Interní zdroje doplňujeme vytvářením externích aliancí, čímž rozšiřujeme možnosti pro uplatnění inovativních technologií.

Společně s dalšími společnostmi i akademickými pracovišti se společnost Lundbeck podílí na objevování molekul a biomarkerů v rámci onemocnění mozku. Spolehlivé biomarkery jsou zatím známy jen do určité míry. Největšího pokroku bylo dosaženo v neurologických nemocech, v Alzheimerově a Parkinsonově chorobě, avšak je třeba ještě nalézt vhodné biomarkery v psychiatrii. Žádný rozbor krve ani zobrazovací metoda pro zkoumání mozku nedokážou například rozlišit, zda někdo trpí depresí nebo bipolární poruchou. Až budou objeveny příslušné biomarkery, zlepší se významně predikce, která výzkumná látka může interagovat s cílovou strukturou a potenciálně ovlivnit rozvoj nemoci. Tím se také podstatně sníží množství látek v klinickém vývoji, směřujícímu k léčbě onemocnění mozku.

Společnost Lundbeck spolupracuje se soukromou genetickou společností 23andMe, Inc. a s výzkumnou základnou The Milken Institute na rozsáhlé nové studii, zabývající se hlubším porozuměním příčin deprese a bipolární poruchy. Studie též zkoumá u těchto chorob vztah genetiky a mozkové činnosti, schopnost udržet pozornost, proces rozhodování.

Dalším příkladem může být naše účast v projektu RADAR-CNS, který se zaměřuje na vývoj nových způsobů monitorování deprese, epilepsie a roztroušené sklerózy prostřednictvím přenosných přístrojů a mobilních telefonů. Tyto široce rozšířené přístroje mohou pomoci na dálku stanovit pacientův stav v dříve nezjistitelných podrobnostech.

Přečtěte si více o partnerství se společností Lundbeck

Budoucí základna
Naše strategie v oblasti výzkumu a vývoje zahrnuje budoucí základnu, na které bude možné objevovat a vyvíjet léky s přesně stanovenými účinky u biologicky definovaných skupin pacientů. K tomu bude též využit náš digitální přístup k optimalizaci léčby onemocnění mozku. Předpokládá se, že obecný požadavek takových nových léků poroste.

Nedávno byly rozsáhlou analýzou mozků zemřelých osob s psychiatrickými onemocněními zjištěny molekulárně biologické podklady některých nemocí (Gandal et al., Science 359, 693–697, 2018). Mezinárodní tým výzkumníků oznámil, že u pětice častých psychiatrických nemocí se projevuje určitá společná genová aktivita, která se však též v určitých ohledech liší podle příslušné choroby, a to někdy i proti předpokladu. Tyto objevy mohou nicméně časem vést k vývoji diagnostických testů a zcela nových léků.

Organizace našeho výzkumu a vývoje
Jako farmaceutická společnost střední velikosti sdílíme společné hodnoty tím, že působíme celosvětově a jasně se soustřeďujeme na strategii výzkumu a vývoje. Výzkum ve společnosti Lundbeck je založen na úsilí našich kvalitně vybavených multidisciplinárních projektových týmů, na našich vlastních odborných znalostech v oblasti onemocnění mozku a na nejmodernějších technologiích. Pracujeme v nových a dobře vybavených laboratořích. V každém projektovém týmu propojujeme poznatky z oblasti výzkumu a vývoje s odbornými znalostmi z klinické praxe a s terapeutickými potřebami.

Globální zastoupení
Naše výzkumná a vývojová organizace je mezinárodní, pracuje v ní více než 800 oddaných zaměstnanců. Výzkumná organizace sídlí v Kodani, v Dánsku. Hlavní ústředí pro vývoj se také nachází v Kodani, přičemž pracovníci klinického výzkumu a kontroly léčiv působí po celém světě.

Úcta k jednotlivci
Ve výzkumu a vývoji v rámci společnosti Lundbeck pracujeme jako jednotlivci na společných cílech. Neustále se snažíme rozvíjet a zdokonalovat své vědecké i osobní dovednosti a vědomosti. To nám umožňuje rozšiřovat kariérní příležitosti pro jednotlivce, rovněž tak i udržovat a rozvíjet schopnosti organizace jako celku. Publikování dosažených vědeckých výsledků je přirozenou součástí naší aktivní účasti na práci mezinárodní vědecké komunity.

Pokračujte na přehled našich odborných publikací

Vývoj nového léčivého přípravku
Preklinický výzkum (5-8 let)  /  Fáze I (1-2 roky)  /  Fáze II (2-3 roky)  /  Fáze III (3-4 roky)  /  Postmarketingové období
Počet molekul / počet pacientů

Přečtěte si více o procesu vývoje
 

Cookie Policy
Opouštíte stránky Lundbeck.cz