Właścicielem witryny jest firma Lundbeck Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krzywickiego 34, kod pocztowy 02-078, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000040629, wysokość kapitału zakładowego: 50.000,00 PLN, NIP 951-18-66-053.

Oświadczenie

Dostęp oraz korzystanie z niniejszej witryny podlega przedstawionym poniżej warunkom korzystania z serwisu oraz wszystkim odpowiednim przepisom prawa obowiązującym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Łączenie się z witryną i przeglądanie jej oznacza akceptację bez zastrzeżeń wszystkich poniżej przedstawionych warunków. Jeśli nie akceptują Państwo poniższych warunków, nie jesteście Państwo uprawnieni do korzystania z niniejszej witryny. Prosimy o uważne zapoznanie się z warunkami korzystania z serwisu.

Warunki korzystania z serwisu

 1. Przeznaczeniem niniejszej witryny, opracowanej przez spółkę Lundbeck Poland Sp. z o.o. (zwaną dalej „Lundbeck”) jest przedstawienie działań H. Lundbeck A/S, jej spółek zależnych i stowarzyszonych. Witryna ta pełni również funkcję serwisu informacyjnego dla odbiorców w Polsce. Treść tej witryny jest wyłączną własnością Lundbeck a jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie lub inne wykorzystanie może odbywać się wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego. Wszelkie nazwy handlowe, umieszczone w niniejszej witrynie, stanowią zarejestrowane znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystanie może się odbywać jedynie za pisemną zgodą Lundbeck. Prawa autorskie do materiałów zawartych w niniejszym serwisie przysługują niepodzielnie firmie Lundbeck.
 2. Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku. Lundbeck nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.
 3. Informacje umieszczone w niniejszej witrynie w części oznaczonej jako „Informacje dla lekarzy” są skierowane wyłącznie do osób uprawnionych do wystawiania recept oraz do osób prowadzących zaopatrzenie w produkty lecznicze. W części oznaczonej jako „Informacje dla lekarzy” mogą być zamieszczone materiały o charakterze promocyjnym.   Informacje takie nie są skierowane do innych osób niż do osób uprawnionych do wystawiania recept lub prowadzących zaopatrzenie w produkty lecznicze. Żadna informacja w niniejszym serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 4. Żadnej z informacji umieszczonej w niniejszej witrynie nie należy rozumieć jako sugestię iż możliwe jest uniknięcie porady lekarskiej; nawet osoba zdrowa przyjmująca lek poprawi swój stan zdrowia; nieprzyjmowanie leku może pogorszyć stan zdrowia danej osoby; produkt leczniczy jest środkiem spożywczym, kosmetycznym lub innym artykułem konsumpcyjnym.
 5. Zamieszczone w witrynie informacje przedstawiane są w takim stanie, w jakim się znajdują i w jakim są dostępne, bez jakichkolwiek gwarancji czy oświadczeń, wyraźnych lub dorozumianych, w tym w szczególności bez dorozumianych gwarancji co do ich przydatności do sprzedaży, zdatności do danego celu lub nienaruszania praw.
 6. Pomimo iż Lundbeck dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności i aktualności treści niniejszej witryny, Lundbeck nie udziela żadnych gwarancji co do ścisłości, adekwatności, terminowości oraz kompletności treści witryny; może także zaprzestać zamieszczania witryny bez uprzedzenia.
 7.   Lundbeck informuje, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały umieszczone w  serwisach internetowych, do których odesłania znajdują się w niniejszej witrynie.
 8. Wszelkie komentarze, sugestie, materiały lub uwagi dotyczące niniejszej witryny przesłane do Lundbeck przechodzą na własność Lundbeck i mogą być wykorzystywane bez ograniczeń. Otrzymane uwagi nie będą traktowane jako poufne. Lundbeck nabywa nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystania oraz dystrybuowania takich informacji bez ograniczeń.
 9. Treść witryny może zawierać błędy typograficzne lub techniczne nieścisłości. Lundbeck zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści witryny w każdej chwili, bez powiadomienia.
 10. Lundbeck nie odpowiada za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, przypadkowe, wynikowe, pośrednie, celowe lub odszkodowania za straty moralne; w tym nie odpowiada również za zainfekowanie wirusami wynikające z dostępu do jakiejkolwiek treści niniejszej witryny.
 11. Lundbeck ma prawo w każdej chwili jednostronnie zmienić warunki korzystania z serwisu. Wprowadzone zmiany są wiążące, należy więc regularnie przeglądać aktualne warunki korzystania z serwisu.

 

 1. Zasady Ochrony Prywatności

Lundbeck przykłada wielką wagę do ochrony prywatności informacji, które może zbierać od osób odwiedzających witrynę. Poniższe informacje opisują w jaki sposób Lundbeck realizuje zbieranie informacji.

 • Informacje anonimowe zbierane przez witrynę Lundbeck.pl i pliki „Cookies”

Witryna Lundbeck.pl automatycznie zbiera informacje anonimowe z niniejszej witryny, takie jak na przykład częstotliwość odwiedzania konkretnych stron czy kolejność ich odwiedzania.

Tego rodzaju zbieranie informacji pozwala nam udoskonalić działanie i treść witryny, tak aby korzystanie z niej było dla Państwa satysfakcjonujące i by była ona jak najbardziej „przyjazna dla użytkownika.” Pozwala ono również na zebranie i opracowanie danych statystycznych na temat osób korzystających z naszego serwisu dla wewnętrznych potrzeb badania rynku. Niektóre z tych informacji mogą być od czasu do czasu upubliczniane, będą miały one jednak formę zbiorczą, uniemożliwiającą identyfikację poszczególnych osób, np. ile osób odwiedziło witrynę lundbeck.pl.

W tym celu lundbeck.pl może czasami umieszczać pliki „Cookies” na komputerze osoby odwiedzającej witrynę. Pliki „Cookies” umożliwiają zbieranie danych  dotyczących osób korzystających z niniejszej witryny, w szczególności nazw domen użytkowników (np. firmaxyz.pl), adresów IP (numerów automatycznie przypisanych do Państwa komputerów, gdy korzystacie Państwo z Internetu) dat i czasu korzystania z naszej witryny. Pliki „Cookies” nie mogą same zidentyfikować użytkownika, nie uszkadzają również komputera, na którym są umieszczane.

Jeśli na Państwa komputerze pliki „Cookies” są wyłączone, Państwa dostęp do lundbeck.pl pozostanie taki sam, jak przy włączonych plikach „Cookies” – skutkiem tego będą jedynie nieco mniej dokładne dane statystyczne wykorzystywane w naszych wewnętrznych raportach. W dowolnym momencie możecie Państwo usunąć pliki „Cookies” lub włączyć funkcję ostrzegania o przesłaniu pliku „Cookie” Szczegółowe informacje o tym, jak to zrobić, znajdziecie Państwo w instrukcji obsługi swojej przeglądarki internetowej.

 • Informacje umożliwiające identyfikację osoby odwiedzającej witrynę

Lundbeck.pl zbiera informacje umożliwiające identyfikację danej osoby, takie jak imiona, nazwiska, adresy, numery telefonu i adresy e-mail wyłącznie gdy są one podane dobrowolnie przez osobę odwiedzającą witrynę. Informacje te będą wykorzystywane wyłącznie w bezpośrednim celu wskazanym przez osobę odwiedzającą, takim jak zawiadomienia e-mail, zamówienia lub informacje zwrotne do odwiedzającego. Udostępniając swoje dane osobowe, macie Państwo prawo do ich kontroli, poprawiania, oraz uaktualniania, a także usuwania.

Lundbeck zapewnia, że Państwa dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim w żadnych okolicznościach, za wyjątkiem „komunikacji bezpośredniej”.

 • Komunikacja bezpośrednia

Wszelkie pytania, komentarze, sugestie i tym podobne, które mogą Państwo przesyłać lub przekazywać przez lundbeck.pl, staną się i pozostaną własnością Lundbeck i będą traktowane jako informacje jawne, pozbawione praw majątkowych, które Lundbeck może wykorzystywać w dowolny sposób i w dowolnym celu, w tym między innymi może ujawniać je innym podmiotom, osobom, agentom i spółkom stowarzyszonym Lundbeck; Lundbeck może ponadto dowolnie wykorzystywać takie informacje, koncepcje, technologie lub inne informacje.

Lundbeck oczywiście nadal będzie szanował Państwa prywatność w odniesieniu do takiej komunikacji, a jeżeli konieczne będzie ujawnienie jakichkolwiek informacji umożliwiających identyfikację osobie trzeciej, powiadomimy Państwa o sposobie, w jaki zamierzamy wykorzystać te informacje.

 • Dzieci

Niniejsza witryna Lundbeck nie ma w swym zamierzeniu przyciągać dzieci poniżej 18 roku życia i nie została w tym celu stworzona. Nie zbieramy żadnych danych umożliwiających identyfikację od żadnej osoby, o której wiemy, że nie ma skończonych 18 lat.

 • Linki do innych witryn

W ramach swoich usług Lundbeck zamieszcza linki do innych witryn. Staramy się dokładnie wybierać witryny, które naszym zdaniem są przydatne i spełniają nasze wysokie normy. Wszelkie linki do innych witryn są zamieszczone dla wygody, a Lundbeck nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść takich innych witryn i nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody lub uszkodzenia wynikające z ich treści.

 • Zmiany

Wszelkie zmiany w niniejszej polityce prywatności będą niezwłocznie ogłaszane na tej stronie.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek dalsze pytania na temat polityki prywatności Lundbeck lub ogólnie na temat witryny www.lundbeck.pl, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. (022) 626 93 00 lub listowny (Lundbeck Poland Sp. z o.o., ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa).
 

Tak, akceptuję. Nie, brak akceptacji.