Ansvarsfraskrivelse og retningslinier for beskyttelse af privatsfæren

Denne hjemmeside tilhører og stilles til rådighed af:
H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
2500 Valby
Danmark
CVR-nummer: 56 75 99 13
Telefon: + 45 3630 1311
 

Det er Lundbecks politik at beskytte de personoplysninger, som vi modtager fra besøgende på vores hjemmeside. Vi ønsker at skabe balance mellem vores lovlige forretningsinteresse i registrering og anvendelse af oplysninger modtaget fra og om brugerne af denne hjemmeside og disses rimelige forventninger til beskyttelse af privatsfæren. Følgende er en beskrivelse af, hvordan vi håndterer de registrerede oplysninger samt den praksis, vi anvender i formidlingen af information på denne hjemmeside.

COOKIES

Ved besøg på hjemmesiden vil dit it-udstyr automatisk modtage en eller flere cookies, som overføres fra denne hjemmeside til din webbrowser.

Hvad er en cookie?
En cookie er en lille tekstfil. Den indeholder ikke personlige oplysninger, og den er ikke i stand til at registrere information.
Der kan anvendes to typer cookies: sessionscookies og permanente cookies. Sessionscookies slettes, når du lukker din browser eller fane.
Permanente cookies gemmes på din harddisk, indtil de ved det fastsatte udløb sletter sig selv. Disse cookies kan dog blive fornyet, hver gang du besøger hjemmesiden.

Hvorfor anvender Lundbeck cookies?
Lundbeck vil gerne vide, hvordan indholdet på hjemmesiden anvendes. Vi bruger kun disse oplysninger til at finde ud af, hvor brugerne kommer fra, hvilket indhold de går efter, og hvor længe de er på. Ved hjælp af disse cookies kan vi foretage en mere detaljeret analyse af trafikken og dermed finjustere vores rapporter om brugen og finde frem til, hvor vi skal sætte ind, så Lundbeck til stadighed kan forbedre indholdets relevans og tilgængelighed. Oplysningerne kan ikke anvendes til at identificere den enkelte besøgende på hjemmesiden.

Sådan afviser eller sletter du cookies
I de fleste webbrowsere er det muligt at slette, blokere eller få besked, før en cookie gemmes/lagres på dit it-udstyr. Alt efter, hvilket it-udstyr du anvender, kan du under indstillinger få oplysninger om, hvordan du indstiller din browsers håndtering af cookies.

Kan jeg stadig besøge hjemmesiden, hvis browseren ikke accepterer cookies?
Ja. Selv om browseren ikke accepterer cookies, kan du fortsat få adgang til hjemmesidens indhold, som om denne funktion var slået til. Det er dog muligt, at visse funktioner som f.eks. oversigter og redskaber kun fungerer delvist eller slet ikke.

Tredjepartscookies
På denne hjemmeside anvendes cookies fra Google analytics, Add This og Thenewmarket til at måle trafikken på hjemmesiden.

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Data til personidentifikation og formålet med disse data
Hvis du selv har udleveret data til personidentifikation, f.eks. navn, adresse og e-mail-adresse, eller hvis du har givet samtykke, registrerer Lundbeck disse data.
Dine data kan blive brugt til følgende formål: Til at give adgang til et specielt område på hjemmesiden, til at kontakte dig vedrørende de tjenester, som du har anmodet om, til at levere sådanne tjenester, f.eks. e-mails og ordrer, til at gennemføre forbrugerundersøgelser om, hvordan vi kan yde en bedre service, f.eks. i form af tilbagemelding fra besøgende, så vi kan sikre brugerne et rimeligt serviceniveau, og til andre formål på din anmodning.

Videregivelse og overførsel
Lundbeck står inde for, at dine personoplysninger ikke under nogen omstændigheder vil blive videregivet til tredjepart, medmindre du selv har givet dit samtykke efter at have modtaget fyldestgørende information, dog undtaget de tilfælde, som er beskrevet heri.

Som anført udveksler Lundbeck ikke personoplysninger med andre uden dit udtrykkelige samtykke, medmindre det efter Lundbecks skøn er rimeligt og nødvendigt for at gennemføre en aftale mellem dig og Lundbeck, opfylde lovkrav, herunder, men ikke begrænset til, vidnestævninger i forbindelse med civilsager eller straffesager, retskendelser eller tilfælde, som er underlagt pligt til offentliggørelse, besvare forespørgsler eller beskytte Lundbecks, hjemmesidebrugernes eller offentlighedens rettigheder, ejendom eller personsikkerhed.

Oplysningerne fra disse cookies vil kun blive anvendt af Lundbeck og relevante samarbejdspartnere til at forbedre indholdets kvalitet, serviceniveauet og support til besøgende på hjemmesiden. Nogle af disse oplysninger kan lejlighedsvis blive offentliggjort, men kun som en samlet datamængde, og uden at de enkelte bidrag kan identificeres; formålet kan f.eks. være at konstatere hvor mange besøgende der har været på hjemmesiden. Der registreres oplysninger om, hvor brugeren kommer fra, browsertype, operativsystem og søgemaskine, samt hvor længe besøget på hjemmesiden har varet.

Dine personoplysninger lagres på Lundbecks computere/servere inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og kan udleveres til andre koncernmedlemmer til de ovenfor beskrevne formål. Lundbeck og/eller andre koncernmedlemmer inden for EØS kan overføre dine personoplysninger med henblik på databehandling hos tredjepart inden for EØS.

Databehandling hos tredjepart
Lundbeck kan vælge at anvende databehandlere, f.eks. hostingselskaber, og dine personoplysninger vil i så fald blive overført til og lagret hos tredjepartspecialister, der af Lundbeck eller andre koncernmedlemmer er ansat til at behandle dine data på vegne af Lundbeck (dvs. som databehandlere) og medvirke til at sørge for det indhold og de tjenester, som du efterlyser. Lundbecks forpligter Disse tredjepartsudbydere til at sikre, at dine data behandles fortroligt, og at der bliver taget behørige tekniske og organisatoriske forholdsregler for at beskytte dine data mod (a) utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab eller ændring, (b) uberettiget videregivelse eller misbrug eller (c) anden ulovlig håndtering.

Lagring af data (dataopbevaring)
Lundbeck opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det med rimelighed kan anses for nødvendigt til de formål, de blev registreret til, eller for at overholde ethvert gyldigt krav om juridisk eller etisk indberetning eller dokumentopbevaring.

Sikkerhedsforanstaltninger
Lundbeck vil drage omsorg for, at de registrerede data, herunder dine personoplysninger, håndteres med forsigtighed og beskyttes behørigt efter de gældende sikkerhedsnormer.
Lundbeck gennemgår regelmæssigt systemet for mulige svagheder og angreb. Eftersom internettet ikke udgør et 100 % sikkert miljø, kan Lundbeck ikke beskytte eller garantere for sikkerheden af de oplysninger, som du overfører til Lundbeck. E-mails, der sendes via hjemmesiden, er ikke krypterede, og Lundbeck råder derfor til, at der ikke sendes fortrolige oplysninger via e-mail.

Hvordan kan du få adgang til, ændre eller fjerne oplysninger?
Du har ret til at blive informeret om, hvilke oplysninger Lundbeck har om dig, og til at gennemgå og ændre disse oplysninger i tilfælde af, at de ikke er korrekte, og til at anmode om at få sådanne oplysninger slettet, hvis der skulle være lagret ukorrekte oplysninger om dig.
Ligeledes har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til, at Lundbeck må anvende dine personoplysninger. Hvis du har anmodet om at få tilsendt oplysninger fra Lundbeck, f.eks. nyhedsbreve eller lignende, og du ikke længere ønsker at modtage disse oplysninger, er det let at tilbagekalde en sådan anmodning.
Du finder kontaktoplysninger øverst i dette dokument.

DIREKTE KOMMUNIKATION

Alle spørgsmål, kommentarer, forslag og lignende, som du sender eller overfører via hjemmesiden, vil i videst mulig udstrækning i henhold til gældende lovgivning være Lundbecks ejendom og vedblive med at være det, og de vil blive behandlet som ikke fortrolige, ikke navnebeskyttede oplysninger, som Lundbeck efter eget ønske kan anvende til ethvert formål.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Lundbeck sørger for i rimeligt omfang at sikre, at hjemmesidens indhold er nøjagtigt og ajourført, men alle oplysninger fremlægges, som de foreligger, og Lundbeck kan ikke give garanti for, at hjemmesidens indhold er korrekt, kronologisk, aktuel eller fuldstændigt, og kan til enhver tid efter eget valg ændre eller erstatte information på hjemmesiden og uden varsel ophøre med at stille hjemmesiden til rådighed. Hjemmesiden kan indeholdeoplysninger om sygdomme og behandlinger. Formålet med disse oplysninger er at give en almen orientering, og de må aldrig erstatte konsultation hos læge eller andet kompetent sundhedspersonale. I det omfang, loven tillader det, afviser Lundbeck ethvert erstatningskrav som følge af direkte, utilsigtede eller indirekte skader, følgeskader eller strafbetonede erstatningskrav, som skyldes adgang til eller brug af indhold på hjemmesiden, herunder virus, uanset hvor nøjagtigt eller fuldstændigt indholdet måtte være. Hvis du har mistanke om, at du har et helbredsproblem, anbefaler vi indtrængende, at du kontakter lægen.

LINKS TIL ANDRE HJEMMESIDER

Denne hjemmeside kan indeholde links til tredjeparts hjemmesider. Lundbeck fralægger sig ethvert ansvar for, forbindelse til eller godkendelse af disse hjemmesider og er ikke erstatningspligtig i tilfælde af skader eller traumer, der skyldes indholdet på disse hjemmesider. Links til andre hjemmesider er kun anført som en service, og Lundbeck opfordrer til, at du læser retningslinjerne for disse tredjeparts hjemmesider.

IMMATERIALRET

Indholdet af hjemmesiden er beskyttet af ophavsret og andre immaterialretlige bestemmelser. Selskabets navne, handelsnavne, logoer og alle produktnavne er varemærker, der tilhører Lundbeck. Misbrug af disse varemærker er strengt forbudt. Hjemmesidens indhold må kun kopieres til personlig, ikke-kommerciel anvendelse og med forbehold af copyright og andre ejerskabsforbehold. Med undtagelse af ovennævnte tilfælde er det ikke tilladt at kopiere, vise, downloade, ændre, gengive eller overføre oplysninger på hjemmesiden uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra Lundbeck.

BØRN

Denne hjemmeside er ikke beregnet til eller designet med henblik på at tiltrække børn under 18 år. Vi registrerer ikke oplysninger til identifikation af personer, som vi ved er under 18 år.

ÆNDRINGER OG SPØRGSMÅL

Alle ændringer i denne ansvarsfraskrivelse vil straks blive meddelt på denne side. Hvis du har spørgsmål til Lundbecks retningslinjer for beskyttelse af privatsfæren eller til hjemmesiden generelt, er du velkommen til at kontakte os.

GÆLDENDE RET OG VÆRNETING

Denne ansvarsfraskrivelse og indholdet på hjemmesiden er underlagt dansk lovgivning og skal fortolkes herefter, uanset eventuelle uoverensstemmelser med anden lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå som følge af denne ansvarsfraskrivelse, og som ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved domstolene i København, Danmark.
 
Sidst revideret i marts 2012
© 2012 H. Lundbeck A/S

Du er ved at forlade drughunters.dk